|Møtekalender|
Jon Inge - The boss

Årsmøtet 2006


 Tid: 		7 februar 2006. kl.1900.
 Sted: 		Nærum grendehus.
 Tilstede: 	Per Morten, Kristian, Alexander, Lasse, Magne, og Jon Inge.
 		6 stk. er ikke rekord på et årsmøte, 
		så det er ønskelig at flere møter opp til neste år.

 1.Formann ønsket velkommen og opplyste om at vi i dag fyller 20 år. 
  Ved oppstarten for 20 år siden var 28 stykker møtt opp inkludert en gjeng fra DSE med
  Rune Solberg i spissen. 

 2.Godkjennelse av innkalling. Godkjent uten kommentar. 

 3.Valg av ordstyrer. Kristian Aas ble valgt. 

 4.Valg av referent. Jon Inge Hanger ble valgt. 

 5.Årsberetning v/sekretær fremført av Jon Inge Hanger da Bjørn Roheim ikke kunne komme. 
  Godkjent med noen rettelser. 

 6.Regnskap v/kasserer. Kontingent inntektene har gått opp. Observasjonsinntektene har gått ned. 
  Resultat er -613,82. Meget bra, med tanke på at vi har pusset opp observatoriet. 
  Enstemmig godkjent. 

 7.Kontingent v/kasserer. Styret foreslår å beholde gjeldene kontingent. Vedtatt. 

 8.Ingen innkommende saker. 

 9.Informasjon ved styret. Det er 20 års jubileum. Hva ønsker vi for året? 

  Formannen opplyste om at vi har et forslag om å ha en skikkelig 20 års jubileumsmiddag, 
  med full pakke. 
  Leder av NAS, Knut Jørgen Røed Ødegaard er blitt forespurt og har sagt seg villig til å komme. 
  Vi har også lyst til å invitere med gamle medlemmer og ektefeller. 
  Sted må selvfølgelig bli Kikuthytta hvor det hele starta. 
  Alle var enige om dette, i tillegg kom det forslag på at vi kan ha en historisk oppsummering 
  på plakat, samt en utstilling av gamle avisutklipp.

  Det var også forslag på å ha en åpen astronomi dag enten tidlig på våren eller i september 
  eller oktober. Vi prøver å ha det en dag månen er tilstede, men ikke med for stor måne. 

  Styret fikk også inn forslag på mulige foredrag og foredragsholdere. 
  Dette jobber styret videre med.

 10.Som leder i valgkomiteen leda Lasse Mongstad valget. 
  Siden Magne Tollefsen går inn i styret, fikk styret fullmakt til å plukke ut en annen som revisor. 
  Finner vi ingen så fortsetter Magne. Imidlertid ser vi at dette ikke er en fullgod løsning, 
  selv om det helt sikkert går greit. Valgkomiteens innstilling ble for øvrig
  vedtatt. Styret konstituerte seg torsdag 9.febr. Det nye styret ble da som følger: 

 

   Formann/sekretær      Jon Inge Hanger                  1 år

   Nestformann/kasserer    Alexander Opsahl    Ansvarlig for nøkler   1 år

   Dugnadsansvarlig      Bjørn Roheim                   1 år

   Web medarbeider       Per Morten Johnsen                2 år 

   Observasjonsansvarlig    Magne Tollefsen                  2 år

   Materialforvalter      Thor Gulbrandsen                 2 år

 
   Varamenn:			 Kristian Aas og Geir Gaustad           1 år

   Revisor:          Styret jobber med saken              1 år

   Valgkomité:         Lasse Monge og Kristian Aas            1 år

 

 11.Per Morten og Alexander serverte kaffe og kaker, til en ellers hyggelig uformell diskusjon. 

 12.Formannen takket for oppmøtet og ønska de nye styremedlemmene velkommen.  

 

                       Jon Inge Hanger
                        Referent