| Historien | Hva vi driver med | Møtekalender | Kontakt oss |
| Bli medlem i GAF |

Historien
Grenland og Omegn Astronomiske Forening (GAF) ble stiftet 7.8-86, og er en forening for både aktive amatør astronomer og sofa astronomer. Vi har alle en felles interesse og glede for astronomi. Hobbyen praktiseres på mange forskjellige plan. Fra enkle observasjoner med det blotte øyet, eller med en enkel prismekikkert, hvor naturopplevelsene er det viktigste elementet. Til avansert astrofotografering med både tradisjonelt fotoapparat, og med CCD kamera, og til andre seriøse observasjonsprogrammer med egne teleskop.

Astronomi er en hobby som alle kan ha stor glede av personlig. Det kreves ingen forkunnskaper eller bruk av kostbart utstyr. Det er både givende og interessant å studere stjernehimmelen, og det gir en fin naturopplevelse og en innsikt i universet som vi alle er en del av. Etter hvert som man befatter seg med astronomien øker forståelsen og gleden, og man berikes av hobbyen og samværet med mennesker med samme interesse.


Vedtekter
Sist endret april 2012.

§1	Grenland og Omegn Astronomiske Forening har til formål å fremme interesse for og 
	spre kjennskap til astronomi, samt støtte amatørvirksomhet med råd og anvisninger.

§2	Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av Februar. Årsmøtet velger egen ordstyrer
	og referent.

§3	Årsmøtet behandler årsberetning, regnskap, fastsettelse av terminliste, kontingent og
	evt. innkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i
	hende senest 4 uker før møtet, slik at styret kan gi sin innstilling. Forslagene sendes ut
	sammen med innkallingen til årsmøtet minst 14 dager før møtet.

§4	På Årsmøtet velges:		-Formann for 1 år
					-4-6 styremedlemmer for 2 år
					-2 varamenn for 1 år
					-Revisor for 1 år
					-Valgkomite på 3 medlemmer for 1 år

	Halvparten av styremedlemmene går ut hvert år. Styremedlemmene kan gjenvelges.
	Styret velger innen sin midte varaformann, sekretær og kasserer. Formannen i
	valgkomiteen leder valget. Styret er beslutningsdyktig når 4 medlemmer er til stede.

§5	Formannen eller 2 styremedlemmer kan innkalle til styremøte når det er nødvendig.

§6	Sekretær fører forenings korrespondanse, referat fra møter og medlemskartotek.
	Kassere fører regnskap og har disposisjonsrett på foreningens bankkonti, og legger
	fram revidert regnskap til årsmøtet. Revisor reviderer regnskap før årsmøtet.

§7	Årsmøtet fastsetter kontingenten for inneværende år.

§8	Beløp over en viss størrelse (kr.10 000,- i 2012), som ønskes brukt, må bevilges av
	medlemsmøte. Beløpet indeksreguleres med kr.500,- pr.år.
	Milder/gaver som gis i en spesifikk hensikt (føringer fra giver), håndteres av det sittende styret. 
	Medlemmene skal forhånds-orienteres på medlemsmøte.

§9	Årsmøtet kan forta endringer i vedtektene med 2/3 flertall.

§10	Ved evt. oppløsing av foreningen velger årsmøtet (det er kun årsmøtet som kan
	oppløse foreningen) en person som kan ta hånd om foreningens milder. Styret kan
	innkalle til ekstraordinært årsmøte. Hvis foreningen ikke er startet opp igjen i løpet av
	5 år, overføres midlene til NAS (Norsk Astronomisk Selskap).
			
									Skien, april 2012.